آنالوگ ایمپلنت

آنالوگ آزمایشگاهی یک کپی از یک ایمپلنت، اباتمنت یا مکانیسم اتصال است که معمولاً در قالب گچ برای بازسازی پروتز گنجانده می شود. آنالوگ ایمپلنت یک ماکت ارائه می دهد که موقعیت دقیق ایمپلنت بیمار را نشان می دهد. آرمان دنتال ارائه کننده انواع لب آنالوگ کره ای CIS می باشد.

آنالوگ ایمپلنت

آنالوگ آزمایشگاهی یک کپی از یک ایمپلنت، اباتمنت یا مکانیسم اتصال است که معمولاً در قالب گچ برای بازسازی پروتز گنجانده می شود. آنالوگ ایمپلنت یک ماکت ارائه می دهد که موقعیت دقیق ایمپلنت بیمار را نشان می دهد. آرمان دنتال ارائه کننده انواع لب آنالوگ کره ای CIS می باشد.

Secured By miniOrange